Outi Ojan 4K-malli osana kirjoittamista

FT Outi Ojan 4K:n malli, jolla tekstit avautuvat, testattiin abiturienttien esseissä ja vastausteksteissä. Sovelsimme mallia perinteiseen kirjoitettuun tekstiin ja elokuvaan. Mallin helppokäyttöisyys erityisesti laajoissa aineistoissa yllätti; esittelen sen jatkossakin osana suunnittelun apuvälineistöä.

4K:n mallilla luodaan kokonaistulkinta ilman lukuisia käsitteitä, jotka helposti johtavat kokonaisuuden sijaan yksittäisiin havaintoihin vailla kokonaiskäsitystä.

Suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtori, äidinkielen sensori, tutkija ja tietokirjailija FT Outi Oja julkaisi Art Housen kustantaman ”Kohti kokonaisvaltaista tulkintaa – Työkaluja äidinkielen sähköiseen ylioppilaskokeeseen” -oppikirjan huhtikuussa 2017. Oja esittelee teoksessaan kehittelemänsä neljän k:n mallin, jolla mikä tahansa aineisto avautuu lukijalle. Malli ohjaa keskittymään neljään tekstin osatekijään: kontekstiin, konfliktiin, kompositioon ja kommunikaatioon.

Outi Ojan 4K-malli kuviona
4K-mallia on havainnollistettu Ojan teoksessa kuvalla, jossa on muutamia apukysymyksiä nelikentästä käytännössä. (Lähde: Oja, Outi 2017: Kohti kokonaisvaltaista tulkintaa – Työkaluja äidinkielen ja kirjallisuuden sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Helsinki: Art House.)

Tehtävänanto, aineisto ja 4K-malli – muuta ei tarvita

Ojan teoksessa mallia sovelletaan audiovisuaalisista aineistoista perinteisiin kaunokirjallisiin teksteihin, esimerkiksi romaaniin, stand up -esitykseen, mainostekstiin ja kirjatraileriin. Teos osoittaa, miten 4K:n mallilla luodaan kokonaistulkinta ja analyysi mista tahansa aineistosta ilman lukuisia käsitteitä, jotka johtavat helposti kokonaisuuden sijaan yksittäisiin havaintoihin vailla käsitystä havaitun merkityksestä kokonaisuuteen. 

4K:n malli yksinkertaistaa tekstin tulkitsemisen sellaisellekin, joka ei yleensä koe suunnittelun apuvälineistä hyötyvänsä.

Testasin Ojan mallia abiturienttien kanssa aineistoesseen ja tekstitaidon vastauksen kirjoittamisessa. Samaa suosittelen kaikille kollegoilleni: Lukiolainen ei muuta aineiston ja tehtävänannon lisäksi tarvitsekaan. Mitään kokeilemisessa ei menetä, ja opiskelijoista on mukavaa kokeilla uutta ja erilaista perinteisten tekstin suunnittelun apuvälineiden ohella. Opimme eri tavoin, ja 4K:n malli yksinkertaistaa tekstin tulkitsemisen sellaisellekin, joka ei esimerkiksi asiatekstin pohjalta kirjoittamisessa hyödy merkityssuhdekaaviosta tai muista suunnittelun apuvälineistä, kuten pohdiskelevan esseen rautalankamallista, miellekartoista, kuutioinnista tai muista, joita usein suositellaan suunnittelussa käyttämään. Malli on erittäin helppokäyttöinen ja tervetullut lisä tulkintataitojen opettamiseen.

Huomaamatta kokonaistulkintaan

Aineistoesseen suunnittelun aluksi näytin Ojan teoksen sivulla 207 olevan kuvan 4K:n mallista apukysymyksineen. Pyysin pienryhmissä tai yksin jakamaan suunnittelupaperin neljään kenttään ja vastaamaan neljän k:n kysymyksiin. Useat oivalsivat tehneensä kuin vahingossa kokonaistulkinnan. Aineistoesseen tehtävät ovat ”Ylioppilastekstejä 2017” -teoksen sivuilta 213–214. Pyysin perehtymään aineistoon mallin avulla ja vasta sen jälkeen katsomaan tarkasti tehtävänannon, minkä jälkeen muistiinpanoja sai tarkentaa.

Osalle Ojan neljän k:n malli tuntui heti omalta; osan kanssa jatkamme sopivan suunnittelun apuvälineen etsintöjä.

Vastausteksti taas kirjoitettiin 4K-mallin avulla elokuvasta, johon malli soveltui vielä parisivuista tekstiä paremmin. Kävimme katsomassa äidinkielen ja englannin yhteisprojektina Barry Jenkinsin ohjaaman Oscar-palkitun elokuvan ”Moonlight” (2016). Poimin Koulukinon verkkosivuilta valmiista oppimateriaalista (linkki lopussa) vastausteksteihin sopivia tehtäviä viisi. Kurssilaiset jakautuivat siis viiteen ryhmään suunnittelemaan vastaustekstiään sen mukaan, mikä tehtävä kutakin kiinnosti. Erotuksena aineistoesseeseen pyysin siis piirtämään nelikentän suoraan vastaustekstiin valitun tehtävän näkökulmasta. Tämä onnistui vielä paremmin kuin se, että aineistoa tarkasteltiin ensin neljän k:n mallilla ilman suoraa tehtävänannon rajausta.

4K-mallin havainnot seuraavaan Koulukinon tehtävään: ”Miten “Moonlight’-elokuvan henkilöt ylläpitävät ja vastustavat toksisen maskuliinisuuden kulttuuria? Huomatkaa, että sama henkilö voi toteuttaa molempia.”

Kokeilun lopputuloksena syntyi aineistoesseitä ja vastaustekstejä, joissa pohjateksti oli selvästi ymmärretty. Osa koki 4K-mallin heti omana, hyvänä ja helppokäyttöisenä apuvälineenä, mutta niin kuin lähes kaikessa uudessa: sujuva käyttö vaatii toistoja. Osan kanssa jatkamme edelleen kunkin oppimistyyliin sopivan suunnittelun apuvälineen etsintöjä. Selvää on, että esittelen mallin opiskelijoille myös tulevaisuudessa.

Kuvassa nähtävän nelikentän koulukinotehtävästä syntyi muiden muassa seuraava loistelias teksti: Anni Kauniskangas – Moonlight-vastausteksti.

Suosituslinkkejä:

Outi Ojan ”Kohti kokonaisvaltaista tulkintaa” -teos Art Housen verkkosivuilla

Koulukinon oppimateriaali Barry Jenkinsin ”Moonlight”-elokuvaan

 

Kommentoi